Báo cáo chuyên đề: Bể SBR trong xử lý nước thải

Tóm tắt tài liệu
Nội dung chuyên đề: thu thập tài liệu về hiệu quả xử lý nước thải của công nghệ xử lý nước thải SBR, thu thập tài liệu về thiết kế hệ thống xử lý nước thải của bể SBR, thu thập tài liệu về quy trình xử lý sinh học hiếu khí, thu thập thông tin về hiện trạng sử dụng bể SBR tại các nhà máy. Báo cáo chuyên đề: Bể SBR trong xử lý nước thải