CHUYỂN HÓA XENOBIOTIC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Tóm tắt tài liệu
Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các khu dân cư, thị tứ, thị trắn, các bệnh viện, trường học hoặc các đối tượng khác có nước thải tương tự như nước thải sinh hoạt. Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các khu dân cư, thị tứ, thị trắn, các bệnh viện, trường học hoặc các đối tượng khác có nước thải tương tự như nước thải sinh hoạt. CHUYỂN HÓA XENOBIOTIC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI