Hiện trạng áp dụng công nghệ xử lý nước thải công nghiệp tại VKTTĐPN

Tóm tắt tài liệu
Cho đến nay, đã có nhiều công nghệ và kỹ thuật xử lý khác nhau đang được áp dụng để xử lý nước thải công nghiệp tại VKTTĐPN, tùy thuộc vào: Thành phần và tính chất nước thải; Yêu cầu về chất lượng nước thải sau xử lý; Điều kiện mặt bằng; Khả năng tài chính,… Hiện trạng áp dụng công nghệ xử lý nước thải công nghiệp tại VKTTĐPN