Hoàn thiện công nghệ và thiết bị UASB xử lý nước thải công nghiệp rượu

Tóm tắt tài liệu
Báo cáo khoa học: Hoàn thiện công nghệ và thiết bị UASB xử lý nước thải công nghiệp rượu, với nội dung nghiên cứu sau: Phân lập, bảo quản và khả năng sinh tổng hợp amylaza và xenluaza các chủng vi khuẩn kị khí trong hệ UASB, nghiên cứu ảnh hưởng của các chất mang trong hệ thống UASB, nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý của hệ UASB, xây dựng qui trình công nghệ xử lý nước thải và áp dụng vào thực tế. Hoàn thiện công nghệ và thiết bị UASB xử lý nước thải công nghiệp rượu