Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ xử lý nước thải vùng chế biến tinh bột, rượu và thủy sản

Tóm tắt tài liệu
Xác định hiệu quả xử lý của nước thải tinh bột khoai mì trên mô hình kỵ khí ABR và EGSB từ đó đề ra công nghệ thích hợp để xử lý nước thải tinh bột khoai mì.Chương1 : Tổng quan về ngành chế biến tinh bột khoai mì,Chương 2: Tổng quan về quá trình sinh học kỵ khí... Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ xử lý nước thải vùng chế biến tinh bột, rượu và thủy sản