Tài liệu Giáo trình môn Cấp thoát nước (Nguyễn Đình Huấn & Nguyễn Lan Phương)

Tóm tắt tài liệu
Giáo trình môn Cấp thoát nước do Nguyễn Đình Huấn & Nguyễn Lan Phương biên soạn. Nội dung giáo trình có 9 chương trình bày như sau: các hệ thống và sơ đồ cấp thoát nước, tài liệu cơ sở để thiết kế hệ thống thoát nước, nguồn nước và công trình thu nước, xử lý nước thiên nhiên... Tài liệu Giáo trình môn Cấp thoát nước (Nguyễn Đình Huấn & Nguyễn Lan Phương)