Thử nghiệm khả năng xử lý nước thải ô nhiễm bằng chế phẩm EM thứ cấp từ EM gốc

Tóm tắt tài liệu
Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu Nước thải sinh hoạt đang trở thành một vấn đề nan giải mà xã hội đang quan tâm hiện nay. Để giải quyết những vấn đề đó cần có những công trinh ̀ nghiên cứu về xử lý nước thải sinh hoạt nhằm giam ̉ thiêu ô nhiêm khi thai ra môi trường góp phần gìn giữ ̉ ̃ ̉ và bảo vệ môi trường. .Ở Việt Nam, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa trong những năm gần đây phát triển rất nhanh. Dân số tăng lên nhanh chóng đặc biệt... Thử nghiệm khả năng xử lý nước thải ô nhiễm bằng chế phẩm EM thứ cấp từ EM gốc