Xử lý nước thải thuốc nhuộm bằng công nghệ sinh học kỵ khí và công nghệ sinh học kết hợp

Tóm tắt tài liệu
Xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí (anaerobic) tuy chỉ mới xuất hiện vào nửa cuối của thế kỷ 21 nhưng đã trở thành một công nghệ có nhiều ưu điểm hơn công nghệ xử lý sinh học hiếu khí (aerobic). Ở nhiều nước, nó đã trở thành một hệ thống xử lý được áp dụng rộng rãi. So với hệ thống xử lý hiếu khí, nó có nhiều ưu điểm như sau: Xử lý nước thải thuốc nhuộm bằng công nghệ sinh học kỵ khí và công nghệ sinh học kết hợp