Bài giảng Mô Hình Hóa Môi Trường – PhD.Lê Anh Tuấn

Tóm tắt tài liệu
Bài giảng Mô Hình Hóa Môi Trường – PhD.Lê Anh Tuấn nói về các định nghĩa và khái niệm cơ bản mô hình, phân loại và tiến trình mô hình, hiệu chỉnh các thông số mô hình, ứng dụng mô hình môi trường. Việc mô phỏng môi trường cũng đang giúp con người tạo dựng các hình ảnh hoặc sự vật thu nhỏ hoặc tương tự, bắt chước theo thực tế để mô tả sự kiện cũng như tạo ra các kịch bản biến đổi lượng và chất theo không gian và thời gian nhằm tiên đoán khả năng lây truyền chất ô nhiễm hoặc khả năng hồi phục chất lượng tài nguyên. Môn học mô hình hóa môi trường được hình thành từ cơ sở này. Bài giảng Mô Hình Hóa Môi Trường – PhD.Lê Anh Tuấn