Bài giảng phân tích và đánh giá môi trường

Tóm tắt tài liệu
Khi bạn bị ốm và sốt, sự tăng thân nhiệt của bạn chính là một chỉ thị. Nồng độ ôxy thấp của một con sông là chỉ thị cho thấy một lượng lớn chất hữu cơ đã được thải vào con sông đó. Một chỉ thị môi trường cũng tương tự như một thước đo “nhiệt độ” môi trường. Vậy, việc truyền đạt thông tin chính là chức năng chính của các chỉ thị. Theo UNEP: Chỉ thị môi trường (CTMT) là mức độ đo tập hợp một số số liệu về môi trưường thành một thông tin tổng hợp về... Bài giảng phân tích và đánh giá môi trường