Báo cáo Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tóm tắt tài liệu
Nội dung báo cáo trình bày cơ sở nghiên cứu quy hoạch môi trường, hiện trạng môi trường, khung cơ bản của quy hoạch tổng thể môi trường tỉnh Quảng Ninh, quản lý môi trường nước và chất lượng không khí, chất thải rắn, quản lý rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, các vấn đề về biến đổi khí hậu, giám sát môi trường và lịch thực thi dự án ưu tiên. Báo cáo Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030