Chi sẻ Sổ tay đánh giá tác động môi trường - Tập 1 (Nhiều tác giả)

Tóm tắt tài liệu
Giới thiệu Sổ Tay Đánh giá Tác Động Môi Trường Tập 1 Sổ Tay Đánh giá Tác Động Môi Trường Tập 1 cung cấp cho các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cách nhận biết các tác động môi trường chính, các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của các nhóm loại hình dự án kèm theo danh mục các tài liệu tham khảo. Sổ tay đánh giá tác động môi trường - Tập 1 (Nhiều tác giả)