Chia sẻ Bài giảng cấp nước sinh hoạt và công nghiệp – Nguyễn Lan Phương

Tóm tắt tài liệu
Bài giảng cấp nước sinh hoạt và công nghiệp Bài giảng cấp nước sinh hoạt và công nghiệp – Nguyễn Lan Phương cung cấp các khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước, mạng lưới cấp nước và hệ thống dẫn nước, cách thức thi công, quản lý, vận hành hệ thống cấp nước. Vai trò của nước đối với con người trong nền kinh tế quốc dân. Cũng như không khí và ánh sáng, nước không thể thiếu được trong đời sống con người. Trong quá trình hình thành sự sống trên Trái đất thì nước và môi trương nước đóng vai trò quan trọng. Nước tham gia vào vai trò tái sinh thế giới hữu cơ ( tham gia quá trình quang hợp). Trong quá trình trao đổi chất nước đóng vai trò trung tâm. Những phản ứng lý hóa học diễn ra với sự tham gia bắt buộc của nước. Nước là dung môi của nhiều chất và đóng vai trò dẫn đường cho các muối đi vào cơ thể. Chia sẻ Bài giảng cấp nước sinh hoạt và công nghiệp – Nguyễn Lan Phương