Chia sẻ Giáo trình Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm – Phạm Ngọc Hải

Tóm tắt tài liệu
Giới thiệu Giáo Trình Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm Giáo trình Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm – Phạm Ngọc Hải cung cấp các thông tin như khái quát về nước ngầm, phân loại và sự biến động của nước ngầm, chất lượng nước ngầm, điều tra đánh giá nước ngầm, tính toán công trình khai thác nước ngầm, quy hoạch và quản lý hệ thống khai thác nước ngầm. Giáo trình Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm – Phạm Ngọc Hải