Chia sẻ Giáo trình Một Số Phương Pháp Phân Tích Môi Trường – Lê Đức

Tóm tắt tài liệu
Giới thiệu Giáo trình Một số Phương Pháp Phân Tích Môi Trường Giáo trình Một Số Phương Pháp Phân Tích Môi Trường – Lê Đức nội dung gồm 2 phần chính: Phần 1: giới thiệu cơ sở của một số phương pháp phân tích phổ biến trên thế giới dùng trong phân tích môi trường. Phần 2: Giới thiệu phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu và phương pháp phân tích một số chỉ tiêu quan trọng trong các thành phần môi trường đất, nước, không khí.

Chia sẻ Giáo trình Một Số Phương Pháp Phân Tích Môi Trường – Lê Đức