Đề tài: Đánh giá hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại công ty CP thủy sản Vinh Quang

Tóm tắt tài liệu
Đề tài "Đánh giá hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại công ty CP thủy sản Vinh Quang" trình bày nội dung có kết cấu gồm các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 tổng quan về công ty CP thủy sản Vinh Quang, chương 3 hiện trạng sản xuất và sử dụng tài nguyên của công ty CP thủy sản Vinh Quang, chương 4 hiện trạng môi trường, các biện pháp quản lý môi trường đã áp dụng, chương 5 các vấn đề môi trường còn tồn tại và đề xuất giải pháp. Đề tài: Đánh giá hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại công ty CP thủy sản Vinh Quang