Đề tài: Tiêu chuẩn và quy chuẩn trong quản lý môi trường

Tóm tắt tài liệu
Tiêu chuẩn môi trường là các giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng chất gây ô nhiễm trong chất thải, được cơ quan có thẩm quyền qui định, làm căn cứ và bảo vệ môi trường. Đề tài: Tiêu chuẩn và quy chuẩn trong quản lý môi trường