Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá công tác quản lý môi trường tại mỏ sắt Xóm Vì - xã Thượng Cửu - huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ

Tóm tắt tài liệu
Luận văn nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá hiện trạng môi trường, đề xuất các giải pháp quản lý môi trường giúp cải thiện môi trường khu vực mỏ và nâng cao hiệu quả quản lý mỏ sắt xóm Vì, xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá công tác quản lý môi trường tại mỏ sắt Xóm Vì - xã Thượng Cửu - huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ