Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Tóm tắt tài liệu
Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Phác hoạ được hệ thống quản lý môi trường tại các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội