Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Quản lý môi trường mỏ than Mạo Khê, Quảng Ninh

Tóm tắt tài liệu
Đề tài “Quản lý môi trường mỏ than Mạo Khê, Quảng Ninh” nhằm đánh giá công tác quản lý môi trường và đề xuất giải pháp định hướng tăng cường năng lực quản lý môi trường trong khu vực mỏ. Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Quản lý môi trường mỏ than Mạo Khê, Quảng Ninh