NHẬP MÔN ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Tóm tắt tài liệu
Quản lý môi trường là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế kỹ thuật, xã hội thích hợp nhắm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững kinh tế xã hội quốc gia. Các mụ tiêu chủ yếu của công tác quản lý nhà nước về môi trường gồm: NHẬP MÔN ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG