Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14001:2005 - ISO 14001:2004 (xuất bản lần 2)

Tóm tắt tài liệu
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14001:2005 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường, tạo thuận lợi cho một tổ chức triển khai và áp dụng một chính sách và mục tiêu có xem xét đến các yêu cầu luật pháp và các yêu cầu khác mà tổ chức đề ra và các thông tin về các khía cạnh môi trường có ý nghĩa. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14001:2005 - ISO 14001:2004 (xuất bản lần 2)