Tiểu luận: Áp dụng quản lý chất lượng ISO 14001 vào Grand Hotel Saigon

Tóm tắt tài liệu
Đề tài Áp dụng quản lý chất lượng Iso 14001 vào Grand Hotel Saigon nhằm giới thiệu về quản lý chất lượng ISO 14001, mô hình quản lý môi trường, thực tế áp dụng quản lý chất lượng ISO 14001 vào Grand Hotel Saigon. Tiểu luận: Áp dụng quản lý chất lượng ISO 14001 vào Grand Hotel Saigon