Chia sẻ Giáo trình Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Nước Và Môi Trường

Tóm tắt tài liệu

I. Giới thiệu về Giáo trình Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Nước và Môi Trường Giáo trình Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Nước Và Môi Trường cung cấp các thông tin về sử dụng tài nguyên lưu vực sông mê công; tổng quan về nội ung quản lý tài nguyên nước và môi trường tổng hợp, những cản trở đối với quản lý tài nguyên và môi trường tổng hợp trên lưu vực sông mê công; những quy định để phát triển QLTN&MT có hiệu quả; chính sách là công cụ bảo vệ môi trường; các công cụ quản lý tài nguyên nước tổng hợp (IREM) trong thực tế.
II. MỤC LỤC BÀI 1: SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG
Nông nghiệp Thủy sản Rừng Động vật hoang dã và đa dạng sinh học
BÀI 2: TỔNG QUAN VỀ NỘI DUNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG HỢP
Quản lý môi trường theo phương thức cổ truyền Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và môi trường
BÀI 3: NHỮNG CẢN TRỞ ĐỐI VỚI QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG HỢP TRÊN LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG
Khoa học và kỹ thuật Kinh tế Thể chế Văn hoá – xã hội
BÀI 4 : NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỂ PHÁT TRIỂN QLTN & MTT CÓ HIỆU QUẢ
Sự hợp pháp Sự tham gia rộng rãi/ Phối hợp có hiệu quả Xây dựng những chính sách hỗ trợ Truyền thông có hiệu quả
BÀI 5 : CHÍNH SÁCH LÀ CÔNG CỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Các quy định Tình nguyện Chi phí của Chính phủ Công cụ kinh tế và những sự khuyến khích Tài chính
BÀI 6 : CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC TỔNG HỢP (IREM) TRONG THỰC TẾ
Quy hoạch sử dụng đất Đánh giá Tác động Môi trường Những hệ thống Quản lý Môi trường Báo cáo hiện trạng Môi trường Giáo trình máy bơm và trạm bơm