Hướng dẫn lập ĐTM dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt

Tóm tắt tài liệu
Thư viện môi trường chia sẻ cùng bạn đọc tài liệu: Hướng dẫn lập ĐTM dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.
Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm các tài liệu cùng nội dung tương tự ở đây:
Tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản dưới luật, công tác bảo vệ môi trường nói chung và đánh giá tác động môi trường nói riêng đã được triển khai thực hiện trên địa bàn cả nước. Từ năm 1994 đến nay, nhiều dự án đầu tư đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, được Hội đồng thẩm định các cấp từ Trung ương tới địa phương tổ chức thẩm định và cấp Quyết định phê chuẩn.
Nội dung chủ yếu của một báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được nêu trong Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường 1993 trước đây và trong Thông tư 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của Nghị định 80/2006/NĐ-CP và Luật Bảo vệ Môi trường 2005.
Tuy nhiên, đây là những quy định chung về nội dung đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường của tất cả các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, trong khi nhiều lĩnh vực, nhiều ngành khác nhau có những đặc thù riêng cả về tính chất nguồn thải, cả về quy mô và phạm vi tác động môi trường. Điều đó đòi hỏi cần phải có những hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường riêng cho từng ngành, từng lĩnh vực đặc thù nhằm nâng cao chất lượng báo cáo cũng như chất lượng thẩm định.
Với mục đích nêu trên, từ năm 1998 đến nay, Cục Môi trường (thuộc Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước đây và Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) hiện nay đã phối hợp với một số cơ quan chuyên môn tổ chức nghiên cứu, biên soạn các hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chuyên ngành.
Các hướng dẫn này khi ban hành đã nhận được nhiều sự ủng hộ và góp ý của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tổ chức tư vấn, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp. Hướng dẫn lập ĐTM dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt