Tài liệu ĐTM: Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp rác thải rắn trên địa bàn TP HCM

Tóm tắt tài liệu

Thư viện môi trường chia sẻ cùng bạn Tài liệu ĐTM về Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp rác thải trên địa bản TP. HCM.
Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về ĐTM sau:Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch và công nghiệp lớn nhất nước ta. Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu khai thác và tiêu dùng tài nguyên thiên nhiên của con người cũng không ngừng tăng lên, làm nảy sinh hàng loạt các vấn đề môi trường, một trong số đó là vấn đề chất thải rắn.
Tài liệu ĐTM: Đánh giá tác động môi trường của hoạt động chôn lấp rác thải rắn trên địa bàn TP HCM